ข่าวและกิจกรรม

            สมาคมคนรักภาษาไทย ขอนำเสนอหลักสูตรการจัดอบรม“รักษ์ภาษา...พัฒนาทักษะ”

สำหรับผู้ที่รักภาษาไทยและใส่ใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพด้านการใช้ภาษาไทย  ให้สมกับที่เป็น

เจ้าของภาษาอย่างเต็มภาคภูมิ  ๓  หลักสูตรดังต่อไปนี้

   หลักสูตรสำหรับครูและนักเรียน  ใช้เวลา ๒  วัน

   หลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน  ใช้เวลา  ๑  วัน

   หลักสูตรสำหรับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  ใช้เวลา  ๒  วัน

สนใจติดต่อได้ที่  สมาคมคนรักภาษาไทย 

                        โทร   ๐๘๑ ๙๓๑๖๓๙๘, ๐๘๖ ๙๐๖๑๙๑๙

                        โทรสาร ๐๒ ๔๔๘๑๓๔๙,๐๒ ๓๕๔๔๙๗๖

 

  *  อบรมครบหลักสูตรและทดสอบผ่านเกณฑ์  จะได้รับใบรับรองคุณภาพ

       “ ผู้ออกเสียงภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน”

* อบรมครบหลักสูตร แต่ทดสอบยังไม่ผ่านเกณฑ์  จะได้ใบรับรอง

               “ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย”

     * การอบรมทุกครั้งจะมีนิทรรศการ “ รักในหลวง.......ห่วงภาษาไทย ” ประกอบ

 

                                           

                    กำหนดการอบรมครูและผู้นำเยาวชนหมอภาษา

                          โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

        วันที่…….. …. เดือน……………….………….

       ……………………………………………….

                       โดย…………………… ร่วมกับ

                             สมาคมคนรักภาษาไทย

วันที่  ………………..(วันแรกของการอบรม)

เวลา   ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียนรับเอกสาร

      ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.      พิธีเปิด

                                ชมวีดีทัศน์โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

      ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.     หมอภาษากับการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง

                                โดย นางศิริวรรณ์  ฉายะเกษตริน

                                                     ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพท.กทม.

                                หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

      ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.     พักย่อย    

      ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.     หมอภาษากับการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง(ต่อ)

      ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.     พักกลางวัน

      ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น.    การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาไทย

                               โดยคณะวิทยากรประจำโครงการ

-  ภาษาสวยด้วยการออกเสียง

ภาษาสวยด้วยเพลง

      ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.   พักย่อย

      ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    ฐานปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนหมอภาษา

                                                  โดยคณะวิทยากรประจำโครงการ

-   ฐานที่ ๑ ตระหนักในปัญหา

-   ฐานที่ ๒ มีศรัทธามุ่งแก้ไข

-   ฐานที่ ๓ ใส่ใจหมั่นฝึกฝน

-   ฐานที่ ๔ อุทิศตนเป็นผู้นำ

-   ฐานที่ ๕ ฝึกหัดทำงานวิจัย

 

วันที่ ๒ (วันที่สองของการอบรม)

เวลา   ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.     ชมวีดีทัศน์ อนุรักษ์ภาษาไทยกับ”เจ้าขุนทอง”

      ๐๙.๑๐ - ๑๐.๓๐ น.     การบริหารจัดการร้านหมอภาษา

                               โดยคณะวิทยากรประจำโครงการ

      ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.    พักย่อย

      ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.    การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม”หมอภาษาพัฒนา            

                               เยาวชน”

                               โดย นางศิริวรรณ์  ฉายะเกษตริน

                               ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพท.กทม.

      ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    พักกลางวัน

      ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.    ประเมินทักษะการออกเสียงภาษาไทย

                               โดยใช้กระบวนการ  “ หมอภาษาบำบัด”

      ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.     อภิปรายทั่วไป

      ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.    มอบวุฒิบัตร/ใบรับรองคุณภาพการออกเสียงภาษาไทย

                               ปิดการอบรม 

                                                       

         ****หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม****

  

 

                   กำหนดการอบรม “ รักษ์ภาษา.....พัฒนาทักษะ”

                               โครงการตรวจสุขภาพทางภาษา

                             โดย  คลินิกหมอภาษา  สมาคมคนรักภาษาไทย

หลักสูตร  ๑  วัน  สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน

เวลา       ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียนรับเอกสาร

              ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐  น.      พิธีเปิดการอบรม  ชมวีดีทัศน์การดำเนินโครงการ

              ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    การแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยเชิงรุก

                                                     โดย  นางศิริวรรณ์   ฉายะเกษตริน 

                                                     ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สพท.กทม.๑

                                     หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

              ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.     พักย่อย

              ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.     การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาไทย

                                                    โดย  คณะวิทยากรประจำโครงการ

-   ภาษาสวยด้วยการออกเสียง

-   ภาษาสวยด้วยเพลง

              ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

              ๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.     แบ่งกลุ่มตรวจสุขภาพภาพการใช้ภาษาไทย

                                                     วินิจฉัยโรคตามกระบวนการ “หมอภาษาบำบัด”

              ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.     พักย่อย

              ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      ฐานปฏิบัติการ “รักษ์ภาษา....พัฒนาทักษะ”    

                                                     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของตนเอง

                                                     และเพื่อนร่วมงาน  นำเสนอผลงาน              

              ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.       อภิปรายทั่วไป

                                                     มอบวุฒิบัตร “ผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย”

                                                     จากสมาคมคนรักภาษาไทย/ปิดการอบรม 

*หมายเหตุ*  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*หากต้องการทดสอบเพื่อประเมินทักษะการออกเสียงภาษาไทย ต้องปรับใช้เวลา ๒ วัน

 

                              กำหนดการอบรม “ รักษ์ภาษา.....พัฒนาทักษะ”

                                 โครงการตรวจสุขภาพทางภาษา

                             โดย  คลินิกหมอภาษา  สมาคมคนรักภาษาไทย

หลักสูตร  ๒  วัน  สำหรับประชาชนทั่วไป

 

วันที่  ๑  ของการอบรม

เวลา       ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียนรับเอกสาร

              ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐  น.      พิธีเปิดการอบรม  ชมวีดีทัศน์การดำเนินโครงการ

              ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    การแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยเชิงรุก

                                                    โดย  นางศิริวรรณ์   ฉายะเกษตริน 

                                                     ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สพท.กทม.๑

                                     หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

              ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.     พักย่อย

              ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.     การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาไทย

                                                    โดย  คณะวิทยากรประจำโครงการ

-    ภาษาสวยด้วยการออกเสียง

-    ภาษาสวยด้วยเพลง

              ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

              ๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.     แบ่งกลุ่มตรวจสุขภาพการใช้ภาษาไทย  วินิจฉัยโรค

                                                     ตามกระบวนการ “หมอภาษาบำบัด”

              ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.     พักย่อย

              ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      ฐานปฏิบัติการ “รักษ์ภาษา....พัฒนาทักษะ”    

                                                     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนพัฒนาสุขภาพทางภาษาของตนเอง

                                                     ผลิตสื่อ แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ด้วยตนเอง

 

วันที่   ๒    ของการอบรม

เวลา          ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.    ชมวีดีทัศน์  โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

                 ๐๙.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.   นำเสนอผลงานกลุ่ม

                 ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักย่อย

                 ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.    วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของตนเอง

                 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     ทดสอบและประเมินทักษะการออกเสียงภาษาไทยเป็นรายบุคคล

                                                      กับวิทยากรหมอภาษา

                 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น.     พักกลางวัน

                 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    ทดสอบ(ต่อ)

                 ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.   พักย่อย

                 ๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.    สรุป/ อภิปรายผลการทดสอบ

                 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     อภิปรายทั่วไป/มอบวุฒิบัตร

                                                    -  รับรองคุณภาพผู้ออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน

                                                    -  ผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย

                                                       ปิดการอบรม 

       *หมายเหตุ*  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม